Aktualności wstecz

ZARZĄDZENIE NR: 021.23.2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wyłonienie operatora, który w 2024 roku przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

24 maja 2024

ZARZĄDZENIE NR: 021.23.2024
Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach
z dnia 24 maja 2024 r.


w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wyłonienie operatora, który w 2024 roku przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571), § 9 ust 4 Statutu Centrum Usług Społecznych w Kluczach, przyjętego uchwałą nr LIV/334/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 10 grudnia 2021 r oraz Zarządzenia Nr: 021.19.2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie operatora, który w 2024 roku przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zwaną dalej Komisją Konkursową,
w następującym składzie:

  1. Olga Wilk – przewodnicząca Komisji, pracownik Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
  2. Izabela Strzałka – Członek Komisji, pracownik Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
  3. Edyta Krowicka – Członek Komisji, pracownik Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
  4. Teresa Soczówka – reprezentant Stowarzyszenia „Babiniec”,
  5. Adam Garus – reprezentant Stowarzyszenia „Kuźnia” Ryczówek.

§ 2

Zasady działania Komisji Konkursowej określone są w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Rozwiązanie Komisji Konkursowej nastąpi na mocy niniejszego Zarządzenia, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert.

§ 4

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Kluczach, na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Kluczach, na tablicy ogłoszeń w Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie Nr 021.23.2024

Skip to content