Aktualności wstecz

Zarządzenie Nr 021.2.2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Usług Społecznych w Kluczach oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

02 stycznia 2024

Zarządzenie Nr 021.2.2024

Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach

z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Usług Społecznych w Kluczach oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 poz. 120 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm. ) i Rozdz. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342 ), oraz § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 4 Statutu Centrum Usług Społecznych w Kluczach przyjętego uchwałą Rady Gminy Klucze Nr LIV/334/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w Centrum Usług Społecznych w Kluczach i nadania mu Statutu (opubl. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. poz. 7714)zarządza się co następuje:

§ 1

Rokiem obrotowym będzie okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym.

§ 2

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

–       jednostce, Centrum– oznacza to Centrum Usług Społecznych w Kluczach,

–       kierowniku jednostki – oznacza to Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

  § 3

Centrum Usług Społecznych w Kluczach – jednostka budżetowa – sporządza poniższe rodzaje sprawozdań:

1)     sprawozdania budżetowe,

2)      sprawozdania w zakresie operacji finansowych,

3)     sprawozdania finansowe,

4)     sprawozdania statystyczne.

Okresy sprawozdawcze przypadają na okresy miesięczne, kwartalne i roczne w zależności od rodzaju sprawozdań. Okresy sprawozdawcze, za które Centrum sporządza powyższe sprawozdania są określone w przepisach wprowadzających obowiązek sporządzania poszczególnych sprawozdań.

§ 4

Terminy sporządzania sprawozdań określa:

1)     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

2)      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

§ 5

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego:

  1. „Dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Usług  Społecznych w Kluczach” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości określa obowiązujące wCentrum Usług Społecznych w Kluczach ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i dodatkowo w formie załączników:

1)     Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego – załącznik nr 1,

2)     Wykaz i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz funkcjonowania kont ksiąg pomocniczych – załącznik nr 2,

3)     Wykaz programów komputerowych stosowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz system ochrony danych ksiąg rachunkowych – załącznik nr 3,

4)     „Centralizację rozliczeń podatku VAT” – załącznik nr 4,

5)     „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centrum Usług Społecznych w Kluczach” –  załącznik nr 5,

2. „Instrukcję w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku  i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Centrum Usług Społecznych w Kluczach” – załącznik nr 2.

§ 6

  1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników  do zapoznania się z niniejszym Zarządzeniem.
  2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu księgowemu.
  3. Zobowiązuje się Głównego księgowego Centrum Usług Społecznych w Kluczach do bieżącej aktualizacji dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i potrzeb prowadzonej działalności oraz proponowania wprowadzania zmian.
  4. Uprawnienia i obowiązki dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych Główny księgowy realizuje przy pomocy pracowników Zespołu finansowo – kadrowego.

§ 7

Traci moc:

– Zarządzenie Nr 021.17.2022 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach
z dnia 3 stycznia 2022 r. ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Usług Społecznych w Kluczach oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku  i zasad odpowiedzialności
 za powierzone mienie w Centrum Usług Społecznych w Kluczach,

– Zarządzenie Nr 021.49.2022 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia 18.08.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 021.17.2022 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Usług Społecznych w Kluczach
oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Centrum Usług Społecznych
w Kluczach,

– Zarządzenie Nr 021.56.2022 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 021.17.2022 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Usług Społecznych
 w Kluczach oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Centrum Usług Społecznych w Kluczach,

– Zarządzenie Nr 021.17.2023 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia
6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 021.17.2022 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Usług Społecznych
 w Kluczach oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Centrum Usług Społecznych w Kluczach,

– Zarządzenie Nr 021.28.2023 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia
10 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 021.17.2022 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Usług Społecznych
 w Kluczach oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
w Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

Zarządzenie nr 021.2.2024r. z 2 stycznia 2024r.

Zał. 1 do zał. 1 zarządzenia 021.2.2024

Zał. 2 do zał. 1 zarządzenia 021.2.2024

Zał. 3 do zał. 1 zarządzenia 021.2.2024

Zał. 4 do zał. 1 zarządzenia 021.2.2024

Zał. 5 do zał. 1 zarządzenia 021.2.2024

Zał. nr 1 do zarządzenia nr 021.2.2024 dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości

Zał. nr 2 do zarządzenia nr 021.2.2024 dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości

Skip to content