Aktualności wstecz

Zarządzenie Nr 021.11.2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 021.11.2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Usług Społecznych w Kluczach oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

19 marca 2024

Zarządzenie Nr 021.11.2024

Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 021.11.2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Usług Społecznych w Kluczach oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 4 Statutu Centrum Usług Społecznych w Kluczach przyjętego uchwałą Rady Gminy Klucze Nr LIV/334/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w Centrum Usług Społecznych w Kluczach i nadania mu Statutu (opubl. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. poz. 7714) zarządzam co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centrum Usług Społecznych w Kluczach, stanowiącej załącznik nr 5 do Dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Usług Społecznych w Kluczach, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 021.2.2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia 2 stycznia 2024 r. w ten sposób, że po pozycji 36 dodaje się pozycję 37 w brzmieniu:

Lp.Nazwisko i imięWzór podpisu upoważnionego
37Gamrat Justyna     

§ 2

Zmienia się załącznik nr 2 do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centrum Usług Społecznych w Kluczach, stanowiącej załącznik nr 5 do Dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Usług Społecznych w Kluczach, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 021.2.2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kluczach z dnia 2 stycznia 2024 r. w ten sposób, że po pozycji 3 dodaje się pozycję 4 w brzmieniu:

Lp.Nazwisko i imięWzór podpisu upoważnionego
4.Gamrat Justyna     

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu księgowemu Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 021.11.2024

Skip to content