Aktualności wstecz

PROGRAM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE KLUCZE 1/2023

26 września 2023

Program Usług Społecznych (PUS) w Gminie Klucze, stanowi kontynuację misji budowania lokalnego systemu usług społecznych, zapewniającego kompleksowe usługi, dostępne dla ogółu mieszkańców, której podjęła się Gmina Klucze w 2022 roku i konsekwentnie ją realizuje. Tryb, zasady tworzenia i uchwalania Programu wynikają z ustawy o CUS. Program obejmuje realizację usługi społecznej w okresie październik 2023 r. – grudzień 2023 r. Realizatorem Programu jest Centrum Usług Społecznych w Kluczach, które z dniem 1 stycznia 2022 r. na mocy uchwały nr LIV/334/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 10 grudnia 2021 r. w Gminie Klucze utworzono poprzez przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach jako jednostka budżetowa pod nazwą Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

Priorytetem CUS w Kluczach jest budowanie lokalnego systemu usług społecznych, świadczącego kompleksowe, spersonalizowane usługi społeczne dla ogółu mieszkańców.

CUS zaspokaja potrzeby wspólnoty samorządowej w zakresie określonej usługi, a także prowadzi działania aktywizujące i integrujące ogół mieszkańców. CUS koordynuje i inspiruje działania instytucji, organizacji społecznych, osób aktywnie działających w społeczności lokalnej, a także tworzy akcje promocyjne i kampanie edukacyjne w ścisłej współpracy z lokalnymi władzami, firmami i środowiskami. Uchwalenie Programu Usług Społecznych w Gminie Klucze 1/2023 pozwoli na realizację usługi społecznej, skierowanej do zmagających się z problemem uzależnienia lub współuzależnienia pełnoletnich mieszkańców Gminy Klucze. Korzystanie z usługi społecznej określonej w programie ma charakter dobrowolny i powszechny. Usługa społeczna ma na celu m.in. nabycie przez uczestników umiejętności  rozpoznawania mechanizmu funkcjonowania osoby uzależnionej lub współuzależnionej. Usługa pozwoli na znalezienie nowych bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemem uzależnienia lub współuzależnienia i wynikających z nich trudności.

PROGRAM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE KLUCZE 1/2023

Skip to content