Aktualności wstecz

OFERTA PRACY

08 września 2023

PRACA! PRACA! PRACA! PRACA!

Centrum Usług Społecznych w Kluczach, ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze zatrudni pracownika na stanowisko:

PRACOWNIK SOCJALNY

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu, na zastępstwo.

Przewidywany termin zatrudnienia:

Niezwłocznie po spełnieniu warunków formalnych i rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wykształcenie:

wyższe – kierunek/specjalność określa art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm..).

O stanowisko może ubiegać się osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków, tj:

– posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

– ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

– ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z wyżej wymienionych kierunków.

Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Niekaralność za przestępstwo umyślne oraz przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

– Mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub w jednostkach podległych (min. 1 rok na stanowisku pracownika socjalnego lub w pomocy społecznej).

– Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej.

– Znajomość obsługi programu komputerowego OPIEKA.

– Umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych.

– Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków.

– Zdolności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne.

– Odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań.

– Umiejętność skutecznego komunikowania się i pracy zespołowej, sumienność, rzetelność, samodzielność, dyspozycyjność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie ze stresem, sprawna organizacja pracy.

Uprawnienia:

prawo jazdy kategorii B.

– Stopień specjalizacji zawodowej (nie jest wymagany).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń z pomocy społecznej.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w tym m.in.:

a) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej, opracowywanie decyzji.

b) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób i rodzin ubiegających się o pomoc, w tym wywiadów środowiskowych, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

c) Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przyznania określonych świadczeń z pomocy społecznej,

d) Wnioskowanie o udzielenie świadczeń finansowych zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej oraz Lokalnej Polityki Świadczeń.

e) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na rzecz innych ośrodków pomocy społecznych, centrów usług społecznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Obsługa systemu informatycznego „OPIEKA” w zakresie wprowadzania danych z wywiadów środowiskowych oraz ich bieżącej kontroli i aktualizacji oraz sporządzanie decyzji.

Udzielanie osobom i rodzinom informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.

Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.

Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępcze w szczególności:

a. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej

b. Występowanie do Dyrektora z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodziny.

c. Przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 w/w ustawy.

d. Opiniowanie sytuacji rodzin/osób do instytucji zewnętrznych.

Wykorzystywanie różnorodnych form, metod i technik pracy socjalnej dostosowanych do specyfiki odbiorców.

Udzielanie pomocy środowiskom poszkodowanym wskutek klęsk żywiołowych i wypadków losowych.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej w przypadku osób nie korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Pełnienie dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Terminowe i rzetelne sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości

Samokontrola prawidłowości wykonywania powierzonych zadań i wykorzystanie w tym celu superwizji

Organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym.

Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.

Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów obowiązujących w ramach realizowanych czynności i zadań.

Wykonywanie innych poleceń przełożonego, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem.

Wymagane dokumenty:

1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej ( z własnoręcznym podpisem),

2. list motywacyjny ( z własnoręcznym podpisem),

3. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie, kursy i szkolenia,

4. kserokopie świadectw pracy, w tym udokumentowane doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni z praw publicznych (z własnoręcznym podpisem),

6. oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( z własnoręcznym podpisem),

7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia ( z własnoręcznym podpisem),

8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy),

9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w DOKUMENTACH aplikacyjnych innych niż wymienione w art. 221 § 1k.p. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ROZPORZĄDZENIA Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). A w przypadku zatrudnienia wyraża zgodę na przetwarzanie przez Centrum Usług Społecznych w Kluczach danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ogłoszeniem o pracę na w/w stanowisko, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO.

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

– w Kancelarii Centrum Usług Społecznych w Kluczach, ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze

– pocztą na adres Centrum, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Ogłoszenie o pracę na stanowisko pracownika socjalnego”,

– e-mailem (skany dokumentów) na adres cus@gmina-klucze.pl ( z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną),

– przez platformę ePUAP.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Usług Społecznych w Kluczach jest Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach, ul. Zawierciańska 16,

32-310 Klucze; tel. +48 326428467.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod-cus@gmina-klucze.pl

3. Pana/Pani dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania konkursowego na stanowisko pracownik socjalny w Centrum Usług Społecznych w Kluczach, co jest obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów prawnych regulujących ww. kwestie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jest warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu konkursowym na stanowisko pracownik socjalny w Centrum Usług Społecznych w Kluczach. Natomiast w przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych dodatkowych danych, innych niż wymagane przepisami prawa, przetwarzamy je na podstawie Pani/Pana zgody.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Więcej informacji pod nr tel. 32 642 84 67 wew. 35

Skip to content