Aktualności wstecz

Dodatek 400,00 zł dla pracownika socjalnego.

24 października 2023

Zgodnie z Umową Nr 552/OPS/2023 zawartą 24.10.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa
– Wojewodą Małopolskim a Gminą Klucze,  Gmina Klucze uzyskała z budżetu państwa dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 150 i 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 115 ust. 1 i 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.), tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki  w okresie od  1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Całkowity koszt zadania wynosi 41 459,31 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa 33 167,44,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).  

Skip to content